Formacja wspólnoty małżeństw

1. Formacja Przyjaciół i Członków Wspólnoty:
Podstawowe materiały formacyjne, są oparte o: Pismo Święte, nauczanie Kościoła Katolickiego oraz duchowość ignacjańską. We Wspólnocie Małżeństw prowadzona jest formacja w celu pogłębienia relacji członków wspólnoty z Bogiem, przygotowania do ewangelizacji oraz rozeznania i podjęcia życiowego powołania w Kościele poprzez małżeństwo. Formacja ta ma wymiar intelektualny, duchowy, ludzki i misyjny, i dokonuje się na kilku etapach:

  1. Pierwszy etap – dla Przyjaciół i Członków Wspólnoty, jest to tzw. Podstawowa Formacja, odbywa się poprzez uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych (które są podstawą drugiego etapu formacji), a także podczas rekolekcji stacjonarnych, wyjazdowych, czy tzw. “Dni Skupienia”.
  2. Drugi etap, tzw. Formacja Wzrostu – odbywa się już w „komórkach”, zwanych „grupkami” (Grupy, składają się z 3 – max. 5 małżeństw). Wejście w drugi etap formacji wymaga zdeklarowania się członków wspólnoty do osobistej refleksji i pracy nad materiałami formacyjnymi, a także regularnego uczestnictwa w spotkaniu „grupek”. Członkiem Wspólnoty, może zostać małżeństwo, które czynnie uczestniczy w pierwszym etapie co najmniej 3 – 4 miesiące.
  3. Kolejnym etapem formacji, jest tzw. Formacja Służby we wspólnocie, a więc zaangażowanie w dzieła wspólnoty – diakonie, ewangelizację, itd. Etap ten prowadzi do kolejnego, wyrażającego się przez podjęcie odpowiedzialności: zostanie parą animatorską, odpowiedzialnym za pewien obszar ewangelizacji, liderem diakonii, czy ostatecznie dołączenia do grona moderacji, czy wzięcie odpowiedzialności za całą wspólnotę, jako liderzy.

Formacja prowadzi do pogłębienia przyjaźni z Bogiem i do odnowienia człowieka w każdym wymiarze, także relacji międzyludzkich. Rozwój w bliskości z Bogiem prowadzi przez naturalne etapy oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia, przeżywane w kontekście całego życia, poszczególnych etapów formacji czy konkretnych dzieł. Naturalnymi spoiwami tych etapów są kryzysy, przez które przechodzimy. Jest to szczególny czas łaski, w którym Pan zaprasza nas do ,,pozostawienia siebie” dla ,,wzrostu w miłości”, by ,,zwlec z siebie starego człowieka i przyoblec się w Chrystusa”. Szczególne wskazania w tym kierunku
daje Rozdział 4 Listu do Efezjan.

2. Formacja podczas spotkań formacyjnych
Spotkania te mają przede wszystkim wymiar modlitewno – formacyjny, dlatego dotyczą zasadniczych tematów związanych z:
ukazywaniem Kim jest Bóg i jak nawiązać relację z Nim, jak otworzyć się na Jego miłość i odrzucić fałszywe wyobrażenia o Nim, a otworzyć się na prawdę o miłosiernym Ojcu,
ukazywaniem prawdy o ludzkiej słabości, grzechu, uzależnieniu człowieka od świata, o zamknięciu, egoizmie, oporze i lęku, który nas paraliżuje, o przeciwniku zbawienia i metodach, którymi się posługuje,
poznawaniem Osoby Jezusa Chrystusa, Jego czynów, nauki, motywacji, pragnień, zwłaszcza odkrywaniem sensu Wcielenia i tajemnic paschalnych; męki krzyżowej, śmierci, zmartwychwstania, wejścia do Chwały Boga i wiecznego królowania, którego widzialna pełnia nadejdzie na końcu czasów,
byciem uczniem Jezusa, porządkowaniem swojego życia według Jego nauki, z rozwojem wiary, podejmowaniem nawrócenia i stawianiem Jezusa w centrum życia, wyznawaniem Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, doświadczaniu duchowego zwycięstwa, uzdrowienia i uwolnienia w Imię Jezusa,
poznawaniem Ducha Świętego, odkrywaniem Jego działania w nas, przyjmowaniem Jego darów i charyzmatów i działaniem w Jego Mocy, zwłaszcza w dziele ewangelizacji,
– życiem w małżeństwie i Rodzinie, z odnową życia sakramentalnego, życiem w jedności, odpowiedzialności, wierności; podążaniem wspólną drogą ku świętości
życiem we wspólnocie, parafii i Kościele, zwłaszcza z ukazywaniem Eucharystii jako źródła i szczytu życia Kościoła, z poznawaniem nauki Kościoła, bogactwa Jego działalności, podejmowaniem misji,
posłuszeństwem wobec hierarchii,
poznawaniem Pisma Świętego i modlitwą za pomocą Biblii, zarówno w indywidualnej lekturze duchowej, jak i wtedy gdy Słowo proklamowane jest we wspólnocie, a zwłaszcza w liturgii,
rozwojem modlitwy w całym jej bogactwie, zarówno osobistej jak i wspólnotowej, zwłaszcza modlitwy uwielbienia i wstawiennictwa oraz adoracji Najświętszego Sakramentu,
– kultem Matki Bożej, aniołów i świętych, nabożeństwami ku ich czci, ich roli w zbawieniu człowieka i misji ewangelizacyjnej,
– podejmowaniem służby, czy to w wymiarze wspólnoty, czy w wymiarze naszego środowiska, do którego jesteśmy posłani,
– odkrywaniem czym jest ewangelizacja, kogo ewangelizować i jak, zwłaszcza w kontekście charyzmatu wspólnoty.

3. Formacja w małej grupie, tzw. Grupie Dzielenia / Grupce
Jest to formacja oparta na osobistych relacjach z małżeństwami należącymi do danej grupy, w tym z animatorami – osobami doświadczonymi w życiu wspólnotowym. Dokonuje się ona podczas spotkań komórki w kościele oraz spotkania domowego. Celem spotkań w grupkach, jest wzrastanie w bliskości z Panem, wzrastanie w miłości wzajemnej i braterskiej, dzieleniem się Jezusem z innymi, wypełnianie misji w Mistycznym Ciele Kościoła, dawanie i otrzymywanie wsparcia, formowanie przyszłych animatorów, pogłębianie własnej tożsamości wiary. Elementami formacyjnymi w grupkach są:
dzielenie, które uczy postawy słuchania, otwartości na doświadczenie wiary innych, zaufania, rozmawiania o wierze,
modlitwa, w którą osobiście może się włączyć każdy członek grupki,
– wspólne spotkanie domowe, które uczy wspólnej modlitwy poza budynkiem kościoła, jest okazją do świadectwa, nawiązania bliższych relacji,
działania animatora, kontakt indywidualny z członkami komórki, budzenie odpowiedzialność za obecność i zaangażowanie w grupkę,
służba, udzielanie sobie wsparcia, które rozwija miłość i rodzi odpowiedzialność,
wspólne inicjatywy, zwłaszcza wspólne zaangażowanie w dzieła związane z życiem wspólnotowym

Zasady dzielenia w grupce:
– celem spotkania jest dążenie do Boga
– Nie wygłaszamy teorii, nie moralizujemy: „należy…”, „powinniśmy…”
– Mówimy o sobie: „Ja tak czuję…”, „Ja tak robię…”
– Mówimy krótko i konkretnie – więcej słuchamy niż mówimy. Dajmy czas też innym na wypowiedź
– Słuchaj serdecznie.
– Nie przerywaj, nie pouczaj, nie dyskutuj.
– Nie komentujemy wypowiedzi innych. Nie osądzaj – nawet w myślach.
– Nie narzucaj własnego tematu i sposobu prowadzenia spotkania.
– W miarę możliwości, staraj się dzielić tym, co buduje i umacnia innych
– Nie spóźniaj się. Szanuj czas innych
– Dziel się głównie tym, co dobre, co pozytywne, co buduje i umacnia innych.
– Podziękuj Bogu za tę grupkę, że spotykasz się właśnie z tymi ludźmi. Módl się za swoją grupkę
Ponadto, dodatkowe zasady, każda grupka może ustalić we własnym zakresie.

4. Formacja na rekolekcjach
W ramach formacji, prowadzimy we wspólnocie rekolekcje / Dni Skupienia. Najczęściej mają one formę zamkniętych rekolekcji wyjazdowych, odbywających się dwa razy do roku, w bliskich okolicach Warszawy oraz tak zwane Wakacje z Bogiem, czyli wspólny, tygodniowy wyjazd wakacyjny, w ramach którego mamy codzienną Mszę Świętą, konferencje oraz czas wolny dla rodziny a także aktywności dla dzieci i dorosłych

5. Formacja zaangażowanych w służbę / diakonie
Drugi etap formacji najczęściej dokonuje się w ramach współpracy z animatorem w celu podejmowania służby w grupce (na przykład organizowanie spotkania domowego, poprowadzenie modlitwy, poprowadzenie spotkania grupki), a następnie w ramach diakonii i spotkań formacyjnych związanych z konkretnym typem służby / diakonie.

6. Formacja Liderów
– poprzez udział w Szkole Liderów (Liderzy mogą zwrócić się o wsparcie finansowe takiego szkolenia do diakonii Finansowej)
– indywidualny udział w rekolekcjach i szkoleniach, aby odpowiedzialnie pełnić powyższą funkcję

7. Formacja Moderacji
– przez udział w Szkole Liderów, a przynajmniej przez udział w Kursie Jan, prowadzony przez Szkołę Nowej Ewangelizacji lub inne rekolekcje, przygotowujące do głębszej służby
– indywidualny udział w rekolekcjach i szkoleniach, aby odpowiedzialnie pełnić powyższą funkcję

8. Formacja Animatorów
odbywa się podczas dwóch, jednodniowych wyjazdów formacyjnych w ciągu roku oraz na spotkaniach dla animatorów (raz na 2 miesiące) i jest oparta o adhortację Ojca Świętego Franciszka Evangelii Gaudium oraz o poniższy „dekalog” animatora.

„DEKALOG” ANIMATORA
– Módl się do Boga Ojca, aby przez Jezusa Chrystusa napełnił Cię Duchem Świętym Ef 5,18-19
– Bądź autentycznym świadkiem Ewangelii: ludzie wierzą słowom, kiedy są potwierdzone życiem Rz 1,16- 17;1J 1,1-3
– Módl się codziennie za każdego członka grupki Jk 5,14-16
– Odezwij się pomiędzy spotkaniami do swoich „podopiecznych” z grupki. Jeden telefon lub jedno spotkanie stwarzają miłą atmosferę. Hbr 13,1-3
– Przyjmij postawę służby wobec swoich braci i ucz ich, jak uczyć także innych. 2Tm 2,2
– Módl się o owoce spotkania Twojej grupki. Ga 5,22-23
– Bądź gotowy do dawania świadectwa w swojej grupce. 2Tm 1,8-9
– Stwarzaj klimat przyjaźni i radości podczas spotkania grupki. Ef 4,29-32
– Nie przyjmuj postawy nauczyciela (władcy) ale bądź sługą. Rz 12,3-5
– Jeśli już musisz zwrócić uwagę, zrób to z miłością i pokorą; mając zawsze na względzie, na pierwszym miejscu dobro drugiego (zaczynaj korektę najpierw od siebie) Mt 7; 3-5
– Zgłębiaj w każdym sercu zapał do ewangelizacji. 1Kor 9,16
– Nie gaś zapału. Nie gaś ducha! 1 Tes 5; 19-21

9. Formacja Rodzin
We Wspólnocie Małżeństw formacja prowadzi również do budowania rodziny jako domowego Kościoła opartego o miłość, dialog, wspólną modlitwę i czystość małżeńską. Taka rodzina stanowi sprzyjające środowisko do przekazywania wiary dzieciom oraz do odkrywania i podejmowania misyjnego wymiaru rodziny jako cząstki kręgu znajomych, wspólnoty, parafii i Kościoła. Jest to przede wszystkim misja wobec innych rodzin, zwłaszcza młodych małżeństw, często pogrążonych w kryzysie i nie odnajdujących się w Kościele. Jest to więc także formacja skierowana na podejmowanie współpracy z kapłanami, parafiami, instytucjami związanymi z rodziną tak, by szukać nowych przestrzeni do dzielenia się wartością chrześcijańskiej rodziny.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut tincidunt dui nec eleifend ornare. In et diam id nisi viverra tincidunt in sit amet mi. Etiam vulputate metus tellus, in eleifend enim dignissim at. Nam erat metus, ultricies at magna sit amet, faucibus finibus arcu. Etiam vel turpis egestas, consequat nisi eget, molestie velit. Vivamus vitae velit sed sapien elementum ultricies sed nec felis. Sed blandit, elit vel facilisis rutrum, mauris nisi sagittis eros, quis volutpat dui diam in nisi. Nulla non mollis metus, in rhoncus sapien. Fusce non condimentum tortor. Vivamus congue feugiat facilisis. Sed aliquet sit amet nunc molestie finibus. Curabitur vitae elit molestie, pellentesque quam id, vulputate dolor. Curabitur euismod mattis magna, vel imperdiet ipsum ultricies eget.

In pellentesque iaculis enim id suscipit. Integer sollicitudin urna ac lorem aliquam, ac dignissim arcu porta. Praesent suscipit justo vitae purus scelerisque, eget sagittis eros consectetur. Duis est mauris, congue sed sem nec, blandit sagittis orci. Suspendisse ac iaculis magna. Integer dictum quis purus a ullamcorper. Suspendisse vehicula erat risus, at feugiat massa lacinia eget. Ut mollis congue ante. Proin ac nisl sed urna faucibus rhoncus. Mauris convallis lacus in felis hendrerit, at vestibulum sem tincidunt. Donec viverra tincidunt viverra. In sed diam bibendum, mollis sapien in, consectetur nulla. Nam nec tincidunt nunc, eu pellentesque ante.

Quisque eu placerat tellus. Nullam vel est sem. Nullam a fringilla mauris. Sed interdum turpis et sapien gravida, nec gravida ligula volutpat. Duis et urna eu velit consequat lacinia ut ut ligula. Aliquam varius nisi a nulla mollis euismod. Fusce viverra auctor arcu. Donec in neque non ante luctus molestie. Morbi semper justo sit amet felis commodo, quis commodo ipsum egestas. Donec aliquam facilisis urna imperdiet pulvinar. Suspendisse et imperdiet lacus. Duis non mi justo. Phasellus vulputate, erat id porttitor porttitor, nulla orci volutpat velit, vel elementum nunc ante a arcu. Cras tempus, neque nec condimentum suscipit, eros dui volutpat quam, quis condimentum ipsum orci id dolor. Nulla sit amet ex vel diam auctor sodales. Nulla facilisi.